หน้าหลัก หน่วยงาน ผู้บริหาร บุคลากร ติดต่อ

สรุปข่าวสื่อมวลชน สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ-โทรทัศน์  

 


 

   

ชื่อ-สกุล

 

 

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

     

นายสมพร  ใช้บางยาง

9 เมษายน 2535 - 9 ตุลาคม 2538

     

นายวรสิทธิ์  โรจนพานิช

9 ตุลาคม 2538  - 1 ตุลาคม 2539

     

นายสุทัศน์  สุทันกิตระ

 

17 ตุลาคม 2539  - 19 ตุลาคม 2540

     

นายชาญวิทย์  วสยางกูร

20 ตุลาคม 2540  - 13 พฤศจิกายน 2542

     

นายประเสริฐ  ธนเศรษฐกร

15 พฤศจิกายน 2542  - 11 ธันวาคม 2545

     

นายวรพจน์  รัฐสีมา

2 ธันวาคม 2545  - 30 กันยายน 2546

     

นายณฐพลฒ์  วิเชียรเพริศ

 

1 ตุลาคม 2546  - 9 กุมภาพันธ์ 2547

     

นางสาวอรุณี  กูลณรงค์

9 กุมภาพันธ์ 2547  - 17 ตุลาคม 2547

     

นายธานี  ธัญญาโภชน์

18 ตุลาคม 2547  -   25 ธันวาคม 2548

 

     

นายชยาวุธ  จันทร

26  ธันวาคม 2548 - 15 ธันวาคม 2549

     

นายภิญโญ  ประกอบผล

22 ธันวาคม 2549  -  31  กรกฎาคม 2551

     

นายสมบูรณ์  โอฬารกิจเจริญ

สิงหาคม 2551 - 21  ตุลาคม  2551

     

นายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์

22  ตุลาคม 2551 - 15 พฤศจิกายน 2552

     

นายวันชัย  คงเกษม

15 ธันวาคม 2552 - 1 สิงหาคม  2554

     
น.ส.บุษบา  ธรรมรักษ์ 15 สิงหาคม 2554 - ปัจจุบัน
     
น.ส.ปาณิสรา  กาญจนะจิตรา

(รักษาราชการแทน)

5 ตุลาคม 2560 - ปัจจุบัน