หน้าหลัก หน่วยงาน ผู้บริหาร บุคลากร ติดต่อ

สรุปข่าวสื่อมวลชน สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ-โทรทัศน์  

 

 

   

 

กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ แขวงราชบพิธ

ขตพระนคร  กรุงเทพฯ 10200

โทร. 02-222-4131-2
โทรสาร
. 02-223-3029  สื่อสาร สป. 50530-1
E-mail  :  moi0206@moi.go.th

 

   
    แผนที่