หน้าหลัก หน่วยงาน ผู้บริหาร บุคลากร ติดต่อ

สรุปข่าวสื่อมวลชน สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ-โทรทัศน์  
 

 

โทรศัพท์ 02-2224131-2 สื่อสาร สป. 50533

 

 

 

 

หัวหน้าฝ่ายเผยแพร่การประชาสัมพันธ์

 
 

 

โทรศัพท์ 02-2224131-2

สื่อสาร สป. 50533

 

มัลลิกา  ทยานุสร

นักประชาสัมพันธ์

อังคณา  โสภาศิริกุล

นักประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดาวสรรค์  ชาวเมือง

นักประชาสัมพันธ์

 

 

โทรศัพท์ 02-2228827

สื่อสาร สป. 50537

 

ปัทมา  นฤภัย

นักประชาสัมพันธ์

 

ไพศาล  งามจิตอนันต์

นักประชาสัมพันธ์

 

 

โทรศัพท์ 02-2224131-2

สื่อสาร สป. 50533

 

อัธยา  นวลอุทัย

นักประชาสัมพันธ์

 

พรสุภาพ  อินทรรอด

พนักงานราชกา

 

 

 

โทรศัพท์ 02-2224131-2

สื่อสาร สป. 50535

 

รมิตา  สุขจรัญ

นักประชาสัมพันธ์

 

สรรเสริญ  สุวัณณะปุระ

นักประชาสัมพันธ์

 

 

โทรศัพท์ 02-2224131-2

สื่อสาร สป. 50534

 

โอฬาร  แสงแก้ว

นายช่างภาพ

 

ชาติสยาม  ศิริเมฆา

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

 

หนูเดือน  วิถีเทพ

นายช่างศิลป์

 

บรรพต  สีระสา

พนักงานขับรถยนต์