หน้าหลัก หน่วยงาน ผู้บริหาร บุคลากร ติดต่อ

สรุปข่าวสื่อมวลชน สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ-โทรทัศน์  
         
 

 

    
 

สมศรี  วิไลประสิทธิ์พร

หัวหน้าฝ่ายข้อมูลการประชาสัมพันธ์

              โทรศัพท์ 02-2224131-2 สื่อสาร สป. 50532
 

 

 

รัฐพล  เพรียวพานิช

นักประชาสัมพันธ์

 

                โทรศัพท์ 02-2224131-2 สื่อสาร สป. 50532

 

 
  โทรศัพท์ 02-2224131-2 สื่อสาร สป. 50532

ประภัสสร  เข็มทรัพย์

นักประชาสัมพันธ์

ยุพา  พุทธเสม

นักประชาสัมพันธ์

 
      
  โทรศัพท์ 02-2224131-2 สื่อสาร สป. 50532

กิจจา  ฉิมพาลี

นักประชาสัมพันธ์

ทัศนีย์  เอี่ยมเอม

เจ้าพนักงานธุรการ

 
                   
โทรศัพท์ 02-2224131-2 สื่อสาร สป. 50536

ชูศรี  พุทโธ

เจ้าพนักงานธุรการ

 

 

ปาริชาติ  บุญธรรม

เจ้าพนักงานธุรการ

 

สุนันท์  ราชกิจ

เจ้าพนักงานธุรการ

สุภา  บุญสม

เจ้าพนักงานธุรการ

อินทิรา  อาจอาสา

เจ้าพนักงานธุรการ

 

นงลักษณ์  เกียรติบุตร

พนักงานพิมพ์ดีด

 โสภา  สีระสา

พนักงานโทรศัพท์

ธนะรัตน์  พราหมณ์เทศ

พนักงานขับรถยนต์

 

สมสมร  สายอุบล

พนักงานราชการ