Download 
มหาดไทยร้อยใจ คนไทยยิ้มได้
Click ที่ LOGO

 

 

 

 

 

 

ดาวน์
คำปราศรัยของ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบรอบ 126 ปี วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561

การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
การประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน
ดาวน์d

ͧ การปฏิบัติการสื่อสารของกระทรวงมหาดไทยผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์แอด (Line@) @มหาดไทย
Download
.0206.2/4104
Download .0206.2/4105
Download .0206.2/4106
Download : Poster ประชาสัมพันธ์

Download : หนังสือสั่งการ "การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ระดับกระทรวง"

 
Download : หนังสือสั่งการ "การสนับสนุนการดำเนินการตามตัวชี้วัดการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
(ที่ มท 0206.1/ว 3792 ลว. 12 ก.ค.2561)

 
ดาวน์ 


โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ "ครอบครัวมหาดไทย"

หนังสือ ที่ มท 0206.2/ว6791  ลว.30 พ.ย.2560

บันทึก ที่ มท 0206.2/ว6792   ลว.30 พ.ย.2560

 
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
สปอตวิทยุ ชุด ศูนย์ดำรงธรรมช่วยได้
สปอตวิทยุ ชุด แจ้งเบาะแสทุจริต
สปอตวิทยุ ชุด เราคือข้าราชการมหาดไทย
 
โลโก้
download ไฟล์ .psd
คัทเอาท์
download ไฟล์ .psd
โปสเตอร์
download ไฟล์ .psd

 

      สติ๊กเกอร์
download ไฟล์ .psd


 

 
 
LOGO "8 โครงการเน้นหนัก"
  1. โครงการ "ตามรอยเท้าพ่อ"  Download Logo   5. โครงการ "ดำรงธรรม ดำรงไทย"  Download Logo
  2. โครงการ "คนไทยรักกัน"   Download Logo   6. โครงการ "มหาดไทย ใสสะอาด"   Download Logo
  3. โครงการ "เมืองสวยน้ำใส"  Download Logo   7. โครงการ "ลดความเหลื่อมล้ำ แบ่งปันความสุข  Download Logo
  4. โครงการ "เมืองไทยน่าอยู่  Download Logo   8. โครงการ "เรียนรู้ค่านิยมไทย ก้าวไกลสู่อนาคต"  Download Logo
 
 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Website counter

start Feb 19, 2009

 

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
เรื่องนโยบายคุณธรรม
และความโปร่งใส

โครงการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกจริยธรรมและ
คุณธรรมที่ดีแก่บุคลากรภาครัฐ


Link คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
 


 

ข้อมูล ณ 3 เมษายน 2561

Download ผังรายการ กรกฎาคม 2561