Download 
มหาดไทยร้อยใจ คนไทยยิ้มได้
Click ที่ LOGO

                                         

สารคดีโทรทัศน์ทิดพระเกียรติ ๘๔ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ชุด "ภาพในดวงใจ" 

 

 

 

 


โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ "ครอบครัวมหาดไทย"

หนังสือ ที่ มท 0206.2/ว6791  ลว.30 พ.ย.2560

บันทึก ที่ มท 0206.2/ว6792   ลว.30 พ.ย.2560

 

 
Download ข้อมูลสมุดโทรศัพท์ 61 : แก้ไข
 
 
  มหาดไทยชวนรู้ ประจำปี 2561 

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0206.2/ว6324 ลว.7 พ.ย.2560  คลิก Download
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0206.2/ว6325 ลว.7 พ.ย.2560  คลิก Download
แบบฟอร์มผู้บริหาร  คลิก
Download
ใบสั่งจองสมุดบันทึกมหาดไทยชวนรู้ ประจำปี 2560  คลิก Download

 
ศูนย์ดำรงธรรม
สปอตวิทยุ ชุด ศูนย์ดำรงธรรมช่วยได้
สปอตวิทยุ ชุด แจ้งเบาะแสทุจริต
สปอตวิทยุ ชุด เราคือข้าราชการมหาดไทย
 
โลโก้
download ไฟล์ .psd
คัทเอาท์
download ไฟล์ .psd
โปสเตอร์
download ไฟล์ .psd

 

      สติ๊กเกอร์
download ไฟล์ .psd


 

 
 
LOGO "8 โครงการเน้นหนัก"
  1. โครงการ "ตามรอยเท้าพ่อ"  Download Logo   5. โครงการ "ดำรงธรรม ดำรงไทย"  Download Logo
  2. โครงการ "คนไทยรักกัน"   Download Logo   6. โครงการ "มหาดไทย ใสสะอาด"   Download Logo
  3. โครงการ "เมืองสวยน้ำใส"  Download Logo   7. โครงการ "ลดความเหลื่อมล้ำ แบ่งปันความสุข  Download Logo
  4. โครงการ "เมืองไทยน่าอยู่  Download Logo   8. โครงการ "เรียนรู้ค่านิยมไทย ก้าวไกลสู่อนาคต"  Download Logo
 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Website counter

start Feb 19, 2009

 

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

โครงการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกจริยธรรมและ
คุณธรรมที่ดีแก่บุคลากรภาครัฐสมุดโทรศัพท์มหาดไทย 2560
ข้อมูล ณ มกราคม 25
60

Download ผังรายการ ธันวาคม 2560