Download 
มหาดไทยร้อยใจ คนไทยยิ้มได้
Click ที่ LOGO

 

 


การประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน

 
 

ดาวน์

เรื่อง การสนับสนุนการดำเนินการตามตัวชี้วัดการสร้างความรับรู้ความเ้ข้าใจแก่ประชาชน

ดาวน์โหลด : หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0206.1/ว 1493 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2561 และสิ่งที่ส่งมาด้วย
ดาวน์โหลด : อ้างถึง หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0206.1/ว 6707 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560
 
ดาวน์โห 


โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ "ครอบครัวมหาดไทย"

หนังสือ ที่ มท 0206.2/ว6791  ลว.30 พ.ย.2560

บันทึก ที่ มท 0206.2/ว6792   ลว.30 พ.ย.2560

 

 

 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
สปอตวิทยุ ชุด ศูนย์ดำรงธรรมช่วยได้
สปอตวิทยุ ชุด แจ้งเบาะแสทุจริต
สปอตวิทยุ ชุด เราคือข้าราชการมหาดไทย
 
โลโก้
download ไฟล์ .psd
คัทเอาท์
download ไฟล์ .psd
โปสเตอร์
download ไฟล์ .psd

 

      สติ๊กเกอร์
download ไฟล์ .psd


 

 
 
LOGO "8 โครงการเน้นหนัก"
  1. โครงการ "ตามรอยเท้าพ่อ"  Download Logo   5. โครงการ "ดำรงธรรม ดำรงไทย"  Download Logo
  2. โครงการ "คนไทยรักกัน"   Download Logo   6. โครงการ "มหาดไทย ใสสะอาด"   Download Logo
  3. โครงการ "เมืองสวยน้ำใส"  Download Logo   7. โครงการ "ลดความเหลื่อมล้ำ แบ่งปันความสุข  Download Logo
  4. โครงการ "เมืองไทยน่าอยู่  Download Logo   8. โครงการ "เรียนรู้ค่านิยมไทย ก้าวไกลสู่อนาคต"  Download Logo
 
 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Website counter

start Feb 19, 2009

 

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่องนโยบายคุณธรรม
และความโปร่งใส

โครงการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกจริยธรรมและ
คุณธรรมที่ดีแก่บุคลากรภาครัฐ
ข้อมูล ณ
15 มีนาคม 2561

Download ผังรายการ มีนาคม 2561